Evropské právní předpisy

1 /19
19/1/2019

Evropské právní předpisy


Česká asociace elektronických komunikací z. s. aktivně a iniciativně spolupracuje se státní správou a v rámci odborné veřejnosti při uplatňování a transpozici prvních předpisů, které orgány Evropské unie přijaly v posledním čtvrtletí 2018 nebo je aktuálně projednávají.


 


Přijaté právní předpisy:


 


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1972 ZE DNE 11. PROSINCE 2018, KTEROU SE STANOVÍ EVROPSKÝ KODEX PRO ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE (V PŘEPRACOVANÉM ZNĚNÍ). 


 


Směrnice 2018/1972 byla zveřejněna v Úředním věstníku EU 17. ptrosince 2018.


Kodex nahradí současný předpisový rámec pro sítě a služby elektronických komunikací v EU. Po schválení směrnice Evropským parlamentem 14. listopadu 2018 a Radou EU 4. prosince 2018 tento evropský právní předpis představuje jednu ze zásadních legislativních a právních iniciativ tzv. jednotného digitálního trhu. Nová pravidla začnou platit na sklonku roku 2020; ale již vyhlášením nové směrnice v Úředním věstníku EU začne také nová práce i pro taková průmyslová sdružení, jakou představuje ČAEK.


Podle článku 124 směrnice členské státy přijmou a zveřejní do 21. prosince 2020 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Znění těchto předpisů neprodleně sdělí Komisi. Členské státy budou tyto předpisy používat od 21. prosince 2020. Podle článku 125 se směrnice 2002/19/ES, 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES uvedené v příloze XII části A zrušují s účinkem od 21. prosince 2020, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení směrnic ve vnitrostátním právu a jejich použitelnosti.


 


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1971 ZE DNE 11. PROSINCE 2018 O ZŘÍZENÍ SDRUŽENÍ EVROPSKÝCH REGULAČNÍCH ORGÁNŮ V OBLASTI ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (BEREC) A AGENTURY NA PODPORU BEREC (ÚŘAD BEREC), O ZMĚNĚ NAŘÍZENÍ (EU) 2015/2120 A O ZRUŠENÍ NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1211/2009


Nařízení 2018/1971 (BEREC) vstoupilo v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. 20. prosince 2018. Je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.


 


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1808 ZE DNE 14. LISTOPADU 2018, KTEROU SE MĚNÍ SMĚRNICE 2010/13/EU O KOORDINACI NĚKTERÝCH PRÁVNÍCH A SPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ UPRAVUJÍCÍCH POSKYTOVÁNÍ AUDIOVIZUÁLNÍCH MEDIÁLNÍCH SLUŽEB (SMĚRNICE O AUDIOVIZUÁLNÍCH MEDIÁLNÍCH SLUŽBÁCH) S OHLEDEM NA MĚNÍCÍ SE SITUACI NA TRHU 


 


Návrhy právních předpisů:


NÁVRH SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O AUTORSKÉM PRÁVU NA JEDNOTNÉM DIGITÁLNÍM TRHU


Strategie pro jednotný digitální trh předkládá řadu iniciativ s cílem vytvořit vnitřní trh pro digitální obsah a služby. První krok byl proveden v prosinci 2015, kdy Komise přijala návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu.


 


NÁVRH NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O RESPEKTOVÁNÍ SOUKROMÉHO ŽIVOTA A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH A O ZRUŠENÍ SMĚRNICE 2002/58/ES (NAŘÍZENÍ O SOUKROMÍ A ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH)


Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o soukromí a elektronických komunikacích jako součást komplexní Strategie pro jednotný digitální trh byl zveřejněn 10. ledna 2017. Nařízení si stanovuje za cíl revidovat a aktualizovat současnou unijní úpravu (konkrétně směrnici 2002/58/ES a její novelizaci směrnicí č. 2009/136/ES), která díky nejednoznačnosti právních pojmů a následným problémům s harmonizací v plném rozsahu nesplnila své stanovené cíle, a přizpůsobit jí technologickému rozvoji v oblasti elektronických komunikací.


 


Nové evropské právní předpisy se bezprostředně dotýkají činnosti spolku a jejich členů, kteří zajišťují sítě elektronických komunikací a poskytují jejich prostřednictvím služby elektronických komunikací, včetně služby poskytování převzatého vysílání a odpovídající ochrany obsahu.


 


V Praze dne 19. ledna 2019

2/2/2019

Průvodce pro podnikatele k dopadům brexitu

 Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo Průvodce pro podnikatele k dopadům brexitu:  https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/brexit/   

30/1/2019

Usnesení 10. členské schůze ČAEK

Usnesení 10. členské schůze         České asociace elektronických komunikací z. s. konané dne 30. ledna 2019 v Praze   1.   10. členská schůze ČAEK (dále jen „členská schůze “) se konala dne 30. ledna 2019 v Praze. Na základě článku 4.3. Stanov ČAEK ji svolalo představenstvo spolku písemnou pozvánkou ze dne 2. listopadu 2018. 2.   Členská schůze:2…

27/1/2019

Začlenění ČAEK do HK

Představenstvo Hospodářské komory schválilo 23. ledna 2019 začlenění ČAEK do HK. V nejbližší době se uskuteční schůzka zástupců ČAEK s představiteli HK za účelem projednání rozsahu členství a vzájemné spolupráce. Zdeněk Vaníčekpředseda spolku 27. ledna 2019

27/1/2019

Informace a údaje nezbytné pro účely výstavby vysokorychlostních sítí elektronických komunikací

S účinností zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“), tento právní předpis svěřil Českému telekomunikačnímu úřadu kompetence v oblasti podpory budování sítí elektronických komunikací.Zákon transponoval do českého…