Evropský kodex pro elektronické komunikace

12 /18
17/12/2018

 


Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace


 


 


Dne 17. prosince 2018 Úřední věstník EU zveřejnil text směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (v přepracovaném znění).


 


Podle článku 124 směrnice členské státy přijmou a zveřejní do 21. prosince 2020 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Znění těchto předpisů neprodleně sdělí Komisi. Členské státy budou tyto předpisy používat od 21. prosince 2020.


 


Podle článku 125 se směrnice 2002/19/ES, 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES uvedené v příloze XII části A zrušují s účinkem od 21. prosince 2020, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení směrnic ve vnitrostátním právu a jejich použitelnosti uvedených v příloze XII části B.


 


 


Českou republiku, jako členský stát EU, nyní tedy v tomto ohledu čekají dva roky odpovědné práce v souvislosti s transpozicí směrnice 2018/1972 do vnitrostátního právního řádu.


 


Česká asociace elektronických komunikací z. s. za účelem spolupráce při transpozici směrnice bude jmenovat zvláštní pracovní komisi a určila dva styčné zástupce pro stálý pracovní kontakt s Ministerstvem průmyslu a obchodu a státní správou v této prioritní věci.


 


 


Pro zajištění rovnocenné úrovně ochrany koncových uživatelů a jejich práv při používání funkčně rovnocenných služeb Evropský kodex redefinuje některé základní pojmy. Nově definován je pojem služba elektronických komunikací, který v sobě zahrnuje tři typy služeb:  • služba přístupu k internetu,

  • interpersonální komunikační služba a

  • služba spočívající zcela nebo převážně v přenosu signálů. 


Nová definice služby elektronických komunikací by měla odstranit nejednoznačnosti, které se vyskytují v aktuální definici, a umožnit přesné uplatňování práv a povinností obsažených v novém předpisovém rámci na různé typy služeb. Rozšířením této definice i na další služby tak dochází k uplatnění této regulace na další subjekty, kteří jí budou nově podléhat, jako např. subjekty poskytující messagingové služby, chatové služby, emailové služby apod.


Nově podřízené subjekty budou muset plnit příslušné povinnosti, které se vztahují na tradiční poskytovatele služeb elektronických komunikací. Jde zejména o specifické informační povinnosti vůči koncovým uživatelům, předepsaný rozsah náležitostí smlouvy se zákazníkem, omezení týkající se délky smluv atd. Novinkou jsou zvláštní pravidla pro nabízení balíčků služeb (tzv. bundled offers). Pokud alespoň jedna ze služeb obsažená v balíčku služeb bude podléhat úpravě, na níž se vztahuje tento předpisový rámec, musí poskytovatel služeb dodržet všechny povinnosti, které stanoví Evropský kodex. Koncoví zákazníci (spotřebitelé) budou současně ochráněni před uzamčením do balíčku na dobu určitou, budou-li oprávněni ukončit některou z odebíraných služeb.


 


Pravidla uvedená v Evropském kodexu musí ČR jako členský stát EU transponovat do českého právního řádu ve lhůtě do 21. prosince 2020.


 


 


 


--


 


Česká asociace elektronických komunikací z. s.


 


V Jámě 1/699, 110 00 Praha 1, Czech Republic


 


W: www.caek.cz * www.cacc.cz


 


F: https://www.facebook.com/elektronicke.komunikace


 

2/2/2019

Průvodce pro podnikatele k dopadům brexitu

 Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo Průvodce pro podnikatele k dopadům brexitu:  https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/brexit/   

30/1/2019

Usnesení 10. členské schůze ČAEK

Usnesení 10. členské schůze         České asociace elektronických komunikací z. s. konané dne 30. ledna 2019 v Praze   1.   10. členská schůze ČAEK (dále jen „členská schůze “) se konala dne 30. ledna 2019 v Praze. Na základě článku 4.3. Stanov ČAEK ji svolalo představenstvo spolku písemnou pozvánkou ze dne 2. listopadu 2018. 2.   Členská schůze:2…

27/1/2019

Začlenění ČAEK do HK

Představenstvo Hospodářské komory schválilo 23. ledna 2019 začlenění ČAEK do HK. V nejbližší době se uskuteční schůzka zástupců ČAEK s představiteli HK za účelem projednání rozsahu členství a vzájemné spolupráce. Zdeněk Vaníčekpředseda spolku 27. ledna 2019

27/1/2019

Informace a údaje nezbytné pro účely výstavby vysokorychlostních sítí elektronických komunikací

S účinností zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“), tento právní předpis svěřil Českému telekomunikačnímu úřadu kompetence v oblasti podpory budování sítí elektronických komunikací.Zákon transponoval do českého…