SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1808

1 /19
1/1/2019

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) s ohledem na měnící se situaci na trhu


 


 


Do nového roku 2019 ČAEK vstupuje jako silné, sebevědomé a odborně zdatné podnikatelské sdružení, které je připraveno hájit zájmy svých členů a být odpovědným partnerem státní správě především v oblastech: 


(i) budování vysokorychlostních internetových sítí a ve věci dotací v souvislosti s operačním programem Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a v rámci přípravy nového Národního plánu pro výstavbu sítí nové generace v období po roce 2020 (s přihlédnutím k dotacím); 


(ii) postupu podle nové směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018 (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) s ohledem na měnící se situaci na trhu, která je nutná zejména s ohledem na technologický pokrok a aplikační praxi regulačních orgánů; a


  (iii) návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o soukromí a elektronických komunikacích jako součásti komplexní Strategie pro jednotný digitální trh.


 


Text SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě (COM(2015) 192 final, Brusel, 6. 5. 2015) je k dispozici zde:


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=CS 


ČAEK se může opírat o dosavadní zkušenosti, tuzemský i mezinárodní respekt a soustavnou činnost odborných pracovních komisí a skupin, které za tím účelem vytvořila. Spolu s dalšími podnikatelskými sdruženími a spolky (APKT, APMS a ICT Unií) utváří fundované prostředí a je připravena přispět v maximální míře k dalšímu rozvoji sítí a služeb elektronických komunikací a vysílání v České republice v době příprav na předsednictví ČR v Radě EU v druhé polovině roku 2022 a nástupu do období dalších změn v klíčovém průmyslu, který se od ostatních výrazně odlišuje svým duálním charakterem.


 


Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) s ohledem na měnící se situaci na trhu (Úř. věst. L 303, 28.11.2018, s. 69—92) se dostává do prvořadého zájmu odboru médií a audiovize Ministerstva kultury a také odborné veřejnosti.


 


V ČAEK se touto problematikou systematicky zabývá specializovaná pracovní komise pro mediální a autorskoprávní problematiku, kterou řídí předseda spolku. ČAEK pevně věří, že se bude moci aktivně podílet na transpozici směrnice 2018/1808 do českého právního řádu a těší se na spolupráci s Ministerstvem kultury a ostatními partnery.


 


Text směrnice 2018/1808:


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1808&qid=1547374776181&from=en


 


13. ledna 2019


 


19/1/2019

Evropské právní předpisy

Evropské právní předpisyČeská asociace elektronických komunikací z. s. aktivně a iniciativně spolupracuje se státní správou a v rámci odborné veřejnosti při uplatňování a transpozici prvních předpisů, které orgány Evropské unie přijaly v posledním čtvrtletí 2018 nebo je aktuálně projednávají. Přijaté právní předpisy:SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU…

19/1/2019

Návrh směrnice EP a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o autorském právu na jednotném digitálním trhu Strategie pro jednotný digitální trh předkládá řadu iniciativ s cílem vytvořit vnitřní trh pro digitální obsah a služby. První krok byl proveden v prosinci 2015, kdy Komise přijala návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zajištění přeshraniční…

12/1/2019

Návrh zákona o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Británie z EU

Vláda České republiky schválila na svém zasedání dne 7. ledna 2019 usnesením č. 16 návrh zákona o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie, podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii po přechodné období.Cílem této právní úpravy je po přechodnou dobu zmírnit možné…

5/1/2019

Nařízení EP a Rady (EU) 2018/1971

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1971 ze dne 11. prosince 2018 o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Agentury na podporu BEREC (Úřad BEREC), o změně nařízení (EU) 2015/2120 a o zrušení nařízení (ES) č. 1211/2009 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 usiluje o…